သံဃာတော်စီး ဖိနပ်

သုခစင်္ကြန်ဖိနပ်တိုက်မှထုတ်လုပ်ထားသော သံဃာတော်စီးဖိနပ် ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
*
10,000 Ks