( အမဲခြောက်ကင် ) အထုပ် ဇင် မိသားစု စားသောက်ကုန်

အထုပ်
1,000 Ks