(ချဥ်စော်ကားသီး ထောင်း ) ဇင် မိသားစု စားသောက်ကုန်

အထုပ်
1,000 Ks