(ဆိတ်သားမွကြော် အစပ်) ဇင် မိသားစု စားသောက်ကုန်

အထုပ်
2,000 Ks