(ဆိတ်သားမွကြော် အချို) ဇင် မိသားစု စားသောက်ကုန်

3,500 Ks